دوره و شماره: دوره 92، شماره 1، پاییز و زمستان 1392 
1. بررسی خیارهای جاری در قرارداد استصناع

صفحه 5-29

عبدالله انصاری؛ سید عباس موسویان


2. تبیین فقهی جنگ روانی*

صفحه 5-34

سید علی حسینی


4.  تعلق حکم وضعی خمس به منافع شرکت‌ها و مؤسسات*

صفحه 7-24

سید محسن طباطبایی؛ حسن علیدادی سلیمانی


10. مبانی فقهی حرمت و نوع مجازات در جرایم سازمان‌یافته

صفحه 55-78

اسدالله روحانی؛ سیدحسن وحدتی شبیری


15. ماهیت مهریه در فقه امامیه و حقوق ایران *

صفحه 97-122

عزیزاللّه فهیمی؛ داود بصارتی


16. حکم حج با مال حرام

صفحه 132-155

میرحسین مبلغ


17. شرایط و مصادیق قاعدۀ تحذیر در حقوق ایران و فقه امامیه *

صفحه 99-128

حمید بهرامی احمدی؛ سید رضا امیری سرارودی؛ ابوالفضل آقائی


18. بررسی حکم فقهی و حقوقی افترا و قذف در فضای مجازی

صفحه 101-123

حجت ارشاد حسینی؛ مجید وزیری


19. بررسی فقهی و حقوقی ادلة مشروعیت جراحی‌های ترمیمی*

صفحه 123-146

سید حسن وحدتی شبیری؛ ابوذر صانعی


21. فقه انقلاب و خروج علیه حاکم جائر در فقه فریقین

صفحه 125-151

عبدالرحیم اخلاقی؛ محمدجواد نوروزی


28. امکان سنجی بیع حقوق فکری از منظر فقه و حقوق*

صفحه 61-82

علیرضا فصیحی‌زاده؛ وحید صادقی