بررسی ابعاد فقهی انجماد سازی بیمار لاعلاج از دیدگاه امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه المصطفی العالمیه و عضو گروه فقه پزشکی

چکیده

 ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ مستحدثه ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ و زیست شناسی اﺳﺖ ، مسأله انجمادسازی بدن و ﮐﺮاﯾﻮﻧﯿﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه مراحل آزمایشی خود را طی می کند، ﮐﺮاﯾﻮﻧﯿﮏ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻧﺴﺎن ﻫﺎی زﻧﺪه و بیماران لاعلاج در دﻣﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ آﯾﻨﺪه، آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و  بیماری آنها را در آینده درمان کند . موافقان کرایونیک و انجمادسازی آن را نوعی راه معالجه و درمان می پندارند .ما در این پژوهش به دنبال پاسخ مستدلّ فقهی به موضوع انجمادسازی و کرایونیک از دیدگاه فقه پویای شیعه بوده و لذا مسائل استدلالی و اجتهادی پیرامون این موضوع و حکم تکلیفی و احکام وضعی مترتّب بر آن را مورد بررسی و مداقّه قرار داده و به این نتیجه رسیده ایم که چون عملیات کرایونیک تضمین شده نیست و موجب القاء در هلاکت و به خطر افتادن جان بیماران و تعجیز نفس از اتیان به تکالیف شرعیه می گردد از نظر فقهی حرام می باشد .

کلیدواژه‌ها